¿Quieres más información? contacta

Contacta con tu agente

Josep Piris

Conoce nuestras coberturas

Defunció

Capital bàsic assegurat davant la defunció en qualsevol lloc per malaltia o accident.

Invalidesa Absoluta i permanent

Capital bàsic assegurat davant la incapacitat absoluta i permanent per qualsevol causa.

Capital addicional per accident

Doble capital en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent per accident.

Capital addicional per accident de circulació

Triple capital en cas de mort o invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació.

Accident de tots dos cònjuges

Capital addicional del 50% del capital bàsic assegurat per al desafortunat cas en què tots dos cònjuges morin simultàniament en el mateix accident.

Bestreta per a despeses

Anticipació del 10% del capital bàsic assegurat perquè els beneficiaris puguin atendre despeses derivades de la defunció de la persona assegurada (liquidació imposat de successions, sepeli, notaria, etc.)